دریافت عوارض ازتابلوهای سردراماکن تجاری و اداری ممنوع شد

divaneedalateedari-1

دریافت عوارض ازتابلوهای سردراماکن تجاری و اداری ممنوع شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیرمنصوب، مصوب شورای اسلامی شهر تهران را ابطال کرد. گفتنی است که رای صادر شده توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در پی شکایت سال 1389 شورای اسلامی تهران در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیر منصوب، صورت گرفته است.

گفتنی است که ریاست سومین دوره شورای اسلامی تهران را نیز مهدی چمران و نائب رئیسی را مرتضی طلایی برعهده داشته اند.

دیوان عدالت اداری اعلام نمود که “با توجه به رأی شماره 415 سال 95 این هیأت در خصوص همین موضوع و لازم الاتباع بودن آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی، طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است و رأی به ابطال آن می دهد.”

طبق اخبار منتشر شده در این خصوص،  در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 95 درباره اخذ عوارض از تابلوها آمده است: مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است.

با در نظر گرفتن اینکه تابلوهای نصب شده بر سر در اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن یاد شده است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در این خصوص ، ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین تعیین عوارض بر تابلوهای معرف کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده شد.

با توجه به اینکه تابلوهای نصب شده بر سر در اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن یاد شده است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در این خصوص ، ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین تعیین عوارض بر تابلوهای معرف کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده شد و در نهایت این مصوبه  مستند به بند 1 ماده 2 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال شد.

مجتمع کامپیوتر پایتخت