آدرس طبقه دوم واحد 204 تلفن محل کار: 88191384
بازگشت به بالا

امیر

کنسول بازی ولوازممدیریت: امیر آزادی
آدرس زیرهمکف واحد B15 تلفن محل کار: 888793558فکس محل کار: 88879354
بازگشت به بالا

دیاکو

کنسول بازیمدیریت: بهنام نجانی
آدرس زیرهمکف واحد B12 تلفن محل کار: 88206497
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول 103 تلفن محل کار: 88780825تلفن محل کار: 88780826
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 153 تلفن محل کار: 88202384
بازگشت به بالا
آدرس زیرهمکف واحد B5 تلفن محل کار: 88658471
بازگشت به بالا
آدرس زیرهمکف واحد B8 تلفن محل کار: 88203828
بازگشت به بالا