شیدا

آدرس همکف واحد 066 تلفن محل کار: 88653879تلفن محل کار: 88653878

زمینه فعالیت واحد

فروش لوازم و تعمیرات موبایل