آدرس همکف واحد 065 تلفن محل کار: 88662203
بازگشت به بالا

کاندینو

ساعتمدیریت: عبدالرحیم احمدی
آدرس همکف واحد 05 تلفن محل کار: 88795754
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 070 تلفن محل کار: 88773484
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 022 تلفن محل کار: 88790211فکس محل کار: 88790212
بازگشت به بالا

کنج

فروش موبایل _ اپلمدیریت: حسین مرادیان
آدرس همکف واحد 04 تلفن محل کار: 88201989فکس محل کار: 88871924وب سایت: http://www.konj.ir
بازگشت به بالا

کهن

لوازم جانبیمدیریت: زرمینا
آدرس همکف واحد 071 تلفن محل کار: 88772865فکس محل کار: 88772866
بازگشت به بالا

کوچک

فروش موبایل _ تبلتمدیریت: کیانوش رضایی
آدرس همکف واحد 01 تلفن محل کار: 88785714
بازگشت به بالا