صبا

اپل استورمدیریت: بردیا محسنی
آدرس طبقه اول واحد 110 تلفن محل کار: 88786468
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 161 تلفن محل کار: 88665061
بازگشت به بالا

فلامینگو

قطعات لپ تاپمدیریت: حامد،محمود سعادت،سرپوشان
آدرس طبقه اول واحد 171 تلفن محل کار: 88886704تلفن محل کار: 88886705
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول 105
بازگشت به بالا

فوجی فیلم

دوربینمدیریت: عزیزی،سروری
آدرس طبقه اول واحد 151 تلفن محل کار: 88886853تلفن محل کار: 88886854
بازگشت به بالا

مدرن

دوربین عکاسی و تجهیزات آتلیهمدیریت: سید امیرحسین تمبرچی
آدرس طبقه اول 107 تلفن محل کار: 88796877تلفن محل کار: 88796878
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول 152 تلفن محل کار: 88664460 داخلی 152
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول 103 تلفن محل کار: 88780825تلفن محل کار: 88780826
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 164 تلفن محل کار: 88871017
بازگشت به بالا

نهال سیستم

موبایلمدیریت: سید حمید موسوی خواه
آدرس طبقه اول واحد 158 تلفن محل کار: 88886542تلفن محل کار: 88886543
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 168 تلفن محل کار: 886644661
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 114 تلفن محل کار: 88796653-4
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 153 تلفن محل کار: 88202384
بازگشت به بالا

وندا

لپ تاپمدیریت: لاجوردی
آدرس طبقه اول واحد 175 تلفن محل کار: 88788904
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 167 تلفن محل کار: 88670583
بازگشت به بالا

ویستا

لپ تاپمدیریت: مقداد اسماعیلی
آدرس طبقه اول واحد 162 تلفن محل کار: 88191801
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 166 تلفن محل کار: 88774381-2فکس محل کار: 88786984
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 112 تلفن محل کار: 88796710
بازگشت به بالا

پرسیس

گوشی ،msiمدیریت: علیرضا شفیع زاده
آدرس طبقه اول واحد 113 تلفن محل کار: 88654220
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 101 تلفن محل کار: 88674814
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 169 تلفن محل کار: 88772852تلفن محل کار: 88772853
بازگشت به بالا