سی تلکام

موبایل و کامپیوترمدیریت: نگار فرنده
آدرس طبقه اول واحد 121 تلفن محل کار: 88886460فکس محل کار: 88884675

زمینه فعالیت واحد

موبایل و کامپیوتر