آدرس طبقه اول واحد 153 تلفن محل کار: 88202384
بازگشت به بالا

وندا

لپ تاپمدیریت: لاجوردی
آدرس طبقه اول واحد 175 تلفن محل کار: 88788904
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 167 تلفن محل کار: 88670583
بازگشت به بالا

ویستا

لپ تاپمدیریت: مقداد اسماعیلی
آدرس طبقه اول واحد 162 تلفن محل کار: 88191801
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 166 تلفن محل کار: 88774381-2فکس محل کار: 88786984
بازگشت به بالا