فلامینگو

قطعات لپ تاپمدیریت: حامد،محمود سعادت،سرپوشان
آدرس طبقه اول واحد 171 تلفن محل کار: 88886704تلفن محل کار: 88886705
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول 105
بازگشت به بالا

فوجی فیلم

دوربینمدیریت: عزیزی،سروری
آدرس طبقه اول واحد 151 تلفن محل کار: 88886853تلفن محل کار: 88886854
بازگشت به بالا