آدرس طبقه اول واحد 173 تلفن محل کار: 88781147تلفن محل کار: 88783272
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 115 تلفن محل کار: 88797931فکس محل کار: 88797933
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 116 تلفن محل کار: 88797931فکس محل کار: 88797933
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 154 تلفن محل کار: 88881095فکس محل کار: 88881095
بازگشت به بالا

ای سی تک

موبایل و لوازم جانبیمدیریت: علی،مسعود شیبانی،بخشی
آدرس طبقه اول واحد 170 تلفن محل کار: 88789195
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 102 تلفن محل کار: 88879148فکس محل کار: 88879150
بازگشت به بالا

ایما

لپ تاپمدیریت: رضا داوری
آدرس طبقه اول واحد 117 تلفن محل کار: 88664460فکس محل کار: 88664460
بازگشت به بالا

ایما

لپ تاپمدیریت: رضا داوری
آدرس طبقه اول واحد 118 تلفن محل کار: 88664460فکس محل کار: 88664460
بازگشت به بالا