آدرس طبقه اول واحد 120 تلفن محل کار: 88876878تلفن محل کار: 88876879
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 173 تلفن محل کار: 88781147تلفن محل کار: 88783272
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 115 تلفن محل کار: 88797931فکس محل کار: 88797933
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 116 تلفن محل کار: 88797931فکس محل کار: 88797933
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 154 تلفن محل کار: 88881095فکس محل کار: 88881095
بازگشت به بالا

ای سی تک

موبایل و لوازم جانبیمدیریت: علی،مسعود شیبانی،بخشی
آدرس طبقه اول واحد 170 تلفن محل کار: 88789195
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 102 تلفن محل کار: 88879148فکس محل کار: 88879150
بازگشت به بالا

ایما

لپ تاپمدیریت: رضا داوری
آدرس طبقه اول واحد 117 تلفن محل کار: 88664460فکس محل کار: 88664460
بازگشت به بالا

ایما

لپ تاپمدیریت: رضا داوری
آدرس طبقه اول واحد 118 تلفن محل کار: 88664460فکس محل کار: 88664460
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 109 تلفن محل کار: 88785732تلفن محل کار: 88878992
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 155 تلفن محل کار: 88876955
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 165 تلفن محل کار: 88649975
بازگشت به بالا

دیبا

موبایلمدیریت: کیانوش کرامتیان
آدرس طبقه اول واحد 108 تلفن محل کار: 88785711
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 172 تلفن محل کار: 88775131فکس محل کار: 88774899وب سایت: bagnet.ir
بازگشت به بالا

رسا

موبایلمدیریت: ایمان حبیبی
آدرس طبقه اول واحد 176 تلفن محل کار: 88773174فکس محل کار: 88773184
بازگشت به بالا

رویال

کامپیوتر و موبایلمدیریت: سعید رجب زاده
آدرس طبقه اول واحد 150 تلفن محل کار: 88783831-2فکس محل کار: 88790599
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 111 تلفن محل کار: 88670687فکس محل کار: 88641309
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول 104 تلفن محل کار: 88786975تلفن محل کار: 88786974
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 121 تلفن محل کار: 88886460تلفن محل کار: 88884675موبایل: 09127047089
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 121 تلفن محل کار: 88886460فکس محل کار: 88884675
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 119 تلفن محل کار: 88879148
بازگشت به بالا