ماه رایانه

آدرس طبقه دوم واحد 265 تلفن محل کار: 8879162تلفن محل کار: 88791812فکس محل کار: 88209431-2وب سایت: mahrayaneh.com

زمینه فعالیت واحد

سخت افزار، لوازم جانبی کامپیوتر و شبکه