دنیای انفورماتیک

کامپیوتر و پرینترمدیریت: سید رِِِِئوف حجازیان
آدرس زیرهمکف واحد B14 تلفن محل کار: 88663213فکس محل کار: 88788593

زمینه فعالیت واحد

کامپیوتر و پرینتر