بشیر

آدرس طبقه سوم واحد 360 تلفن محل کار: 88789094فکس محل کار: 88647715

زمینه فعالیت واحد

تعمییرات لپ تاپ و وسایل جانبی و قطعات