رایانه مرکزی

لوازم جانبی و کیف لپ تاپمدیریت: محسن اسماعیل زاده
آدرس طبقه اول واحد 172 تلفن محل کار: 88775131فکس محل کار: 88774899وب سایت: bagnet.ir

زمینه فعالیت واحد

لوازم جانبی و کیف لپ تاپ