مرکز صوت تصویر پایتخت

آدرس طبقه اول ۱۰۳ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۰۸۲۵تلفن محل کار: ۸۸۷۸۰۸۲۶

زمینه فعالیت واحد

تلفن _ بازی و کامپیوتر