آدرس طبقه دوم واحد ۲۰۴ تلفن محل کار: ۸۸۱۹۱۳۸۴
بازگشت به بالا

امیر

کنسول بازی ولوازممدیریت: امیر آزادی
آدرس زیرهمکف واحد B15 تلفن محل کار: ۸۸۸۷۹۳۵۵۸فکس محل کار: ۸۸۸۷۹۳۵۴
بازگشت به بالا

دیاکو

کنسول بازیمدیریت: بهنام نجانی
آدرس زیرهمکف واحد B12 تلفن محل کار: ۸۸۲۰۶۴۹۷
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول ۱۰۳ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۰۸۲۵تلفن محل کار: ۸۸۷۸۰۸۲۶
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۵۳ تلفن محل کار: ۸۸۲۰۲۳۸۴
بازگشت به بالا
آدرس زیرهمکف واحد B5 تلفن محل کار: ۸۸۶۵۸۴۷۱
بازگشت به بالا
آدرس زیرهمکف واحد B8 تلفن محل کار: ۸۸۲۰۳۸۲۸
بازگشت به بالا