شیدا

آدرس همکف واحد ۰۶۶ تلفن محل کار: ۸۸۶۵۳۸۷۹تلفن محل کار: ۸۸۶۵۳۸۷۸

زمینه فعالیت واحد

فروش لوازم و تعمیرات موبایل