آدرس همکف واحد ۰۶۵ تلفن محل کار: ۸۸۶۶۲۲۰۳
بازگشت به بالا

کاندینو

ساعتمدیریت: عبدالرحیم احمدی
آدرس همکف واحد ۰۵ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۵۷۵۴
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد ۰۷۰ تلفن محل کار: ۸۸۷۷۳۴۸۴
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد ۰۲۲ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۰۲۱۱فکس محل کار: ۸۸۷۹۰۲۱۲
بازگشت به بالا

کنج

فروش موبایل _ اپلمدیریت: حسین مرادیان
آدرس همکف واحد ۰۴ تلفن محل کار: ۸۸۲۰۱۹۸۹فکس محل کار: ۸۸۸۷۱۹۲۴وب سایت: http://www.konj.ir
بازگشت به بالا

کهن

لوازم جانبیمدیریت: زرمینا
آدرس همکف واحد ۰۷۱ تلفن محل کار: ۸۸۷۷۲۸۶۵فکس محل کار: ۸۸۷۷۲۸۶۶
بازگشت به بالا

کوچک

فروش موبایل _ تبلتمدیریت: کیانوش رضایی
آدرس همکف واحد ۰۱ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۵۷۱۴
بازگشت به بالا