آدرس همکف واحد ۰۹ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۱۹۰۰
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد ۰۲۳ تلفن محل کار: ۸۸۷۷۰۵۰۷
بازگشت به بالا
آدرس همکف ۰۸ تلفن محل کار: ۸۸۱۹۳۶۶۲فکس محل کار: ۸۸۱۹۳۶۶۱
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد ۰۱۳ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۶۷۸۹
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۶۷ تلفن محل کار: ۸۸۶۷۰۵۸۳
بازگشت به بالا

ویرا

فروش موبایل _ اپلمدیریت: سید امیرحسین تمبرچی
آدرس همکف واحد ۰۲ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۵۷۲۶تلفن محل کار: ۸۸۷۸۵۷۲۵
بازگشت به بالا

پارسه

تعمیرات تخصصی اپلمدیریت: میلاد بابایی
آدرس طبقه سوم واحد ۳۵۱ تلفن محل کار: ۸۸۶۷۷۱۵۵
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد ۰۱۴ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۸۰۸۰
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۱۲ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۶۷۱۰
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد ۲۵۸ تلفن محل کار: ۸۸۷۷۶۹۲۲تلفن محل کار: ۸۸۷۷۶۹۲۱
بازگشت به بالا

پرسیس

گوشی ،msiمدیریت: علیرضا شفیع زاده
آدرس طبقه اول واحد ۱۱۳ تلفن محل کار: ۸۸۶۵۴۲۲۰
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد ۲۰۲ تلفن محل کار: ۸۸۷۷۵۹۲۶فکس محل کار: ۸۸۶۷۴۶۲۹
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد ۰۶۸
بازگشت به بالا

پیشرو

موبایلمدیریت: منوری
آدرس همکف واحد ۰۱۲ تلفن محل کار: ۸۸۶۶۰۲۸۸
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۰۱ تلفن محل کار: ۸۸۶۷۴۸۱۴
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد ۰۲۲ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۰۲۱۱فکس محل کار: ۸۸۷۹۰۲۱۲
بازگشت به بالا

کنج

فروش موبایل _ اپلمدیریت: حسین مرادیان
آدرس همکف واحد ۰۴ تلفن محل کار: ۸۸۲۰۱۹۸۹فکس محل کار: ۸۸۸۷۱۹۲۴وب سایت: http://www.konj.ir
بازگشت به بالا

کوچک

فروش موبایل _ تبلتمدیریت: کیانوش رضایی
آدرس همکف واحد ۰۱ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۵۷۱۴
بازگشت به بالا

کیوسک

موبایلمدیریت: فاتحی
آدرس طبقه اول ۱۰۶ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۴۳۷۰تلفن محل کار: ۸۸۷۸۴۳۷۱
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد۲۶۷ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۹۶۴۰فکس محل کار: ۸۸۷۹۸۹۵۲
بازگشت به بالا