آی موبایل

آدرس همکف واحد ۰۱۷ تلفن محل کار: ۸۸۱۹۰۲۸۷فکس محل کار: ۸۸۱۹۰۲۸۸

زمینه فعالیت واحد

موبایل و لوازم جانبی وخدمات