آدرس همکف واحد ۰۲۲ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۰۲۱۱فکس محل کار: ۸۸۷۹۰۲۱۲
بازگشت به بالا

کنج

فروش موبایل _ اپلمدیریت: حسین مرادیان
آدرس همکف واحد ۰۴ تلفن محل کار: ۸۸۲۰۱۹۸۹فکس محل کار: ۸۸۸۷۱۹۲۴وب سایت: http://www.konj.ir
بازگشت به بالا

کوچک

فروش موبایل _ تبلتمدیریت: کیانوش رضایی
آدرس همکف واحد ۰۱ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۵۷۱۴
بازگشت به بالا

کیوسک

موبایلمدیریت: فاتحی
آدرس طبقه اول ۱۰۶ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۴۳۷۰تلفن محل کار: ۸۸۷۸۴۳۷۱
بازگشت به بالا