آدرس طبقه سوم واحد 318 تلفن محل کار: 88660888فکس محل کار: 88660477
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد 354 تلفن محل کار: 88660890
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد 252 تلفن محل کار: 88782150فکس محل کار: 88791529
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 101 تلفن محل کار: 88674814
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 050 تلفن محل کار: 88886708فکس محل کار: 88886709
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 169 تلفن محل کار: 88772852تلفن محل کار: 88772853
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 174 تلفن محل کار: 88886737
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 065 تلفن محل کار: 88662203
بازگشت به بالا

کاندینو

ساعتمدیریت: عبدالرحیم احمدی
آدرس همکف واحد 05 تلفن محل کار: 88795754
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد 211 تلفن محل کار: 88782151فکس محل کار: 88785709
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد 320 تلفن محل کار: 88773971
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 070 تلفن محل کار: 88773484
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 022 تلفن محل کار: 88790211فکس محل کار: 88790212
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد 322 تلفن محل کار: 88195470وب سایت: www.clinichamrah.com
بازگشت به بالا
آدرس مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه ۴ واحد ۴۰۵ تهران تهران ۰۲۱ ایرانتلفن محل کار: ۰۲۱۸۸۸۸۸۶۹۹فکس محل کار: ۰۲۱۸۸۱۹۵۴۷۰وب سایت: وب سایت کلینیک همراه
بازگشت به بالا

کلیک

اپل/مایکروسافتمدیریت: رضا آردش
آدرس طبقه دوم واحد 223 تلفن محل کار: 88662878
بازگشت به بالا
بازگشت به بالا

کمیران

دوربین عکاسیمدیریت: واحدیان / فخری نژاد
آدرس طبقه سوم واحد 311 تلفن محل کار: 88203200
بازگشت به بالا

کنج

فروش موبایل _ اپلمدیریت: حسین مرادیان
آدرس همکف واحد 04 تلفن محل کار: 88201989فکس محل کار: 88871924وب سایت: http://www.konj.ir
بازگشت به بالا

کندل

لپ تاپمدیریت: کرمانی
آدرس زیرهمکف واحد B7 تلفن محل کار: 88665063
بازگشت به بالا

کهن

لوازم جانبیمدیریت: زرمینا
آدرس همکف واحد 071 تلفن محل کار: 88772865فکس محل کار: 88772866
بازگشت به بالا