آدرس طبقه سوم واحد ۳۱۸ تلفن محل کار: ۸۸۶۶۰۸۸۸فکس محل کار: ۸۸۶۶۰۴۷۷
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد ۳۵۴ تلفن محل کار: ۸۸۶۶۰۸۹۰
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد ۲۵۲ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۲۱۵۰فکس محل کار: ۸۸۷۹۱۵۲۹
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۰۱ تلفن محل کار: ۸۸۶۷۴۸۱۴
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد ۰۵۰ تلفن محل کار: ۸۸۸۸۶۷۰۸فکس محل کار: ۸۸۸۸۶۷۰۹
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۶۹ تلفن محل کار: ۸۸۷۷۲۸۵۲تلفن محل کار: ۸۸۷۷۲۸۵۳
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۷۴ تلفن محل کار: ۸۸۸۸۶۷۳۷
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد ۰۶۵ تلفن محل کار: ۸۸۶۶۲۲۰۳
بازگشت به بالا

کاندینو

ساعتمدیریت: عبدالرحیم احمدی
آدرس همکف واحد ۰۵ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۵۷۵۴
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد ۲۱۱ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۲۱۵۱فکس محل کار: ۸۸۷۸۵۷۰۹
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد ۳۲۰ تلفن محل کار: ۸۸۷۷۳۹۷۱
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد ۰۷۰ تلفن محل کار: ۸۸۷۷۳۴۸۴
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد ۰۲۲ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۰۲۱۱فکس محل کار: ۸۸۷۹۰۲۱۲
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد ۳۲۲ تلفن محل کار: ۸۸۱۹۵۴۷۰وب سایت: www.clinichamrah.com
بازگشت به بالا

کلیک

اپل/مایکروسافتمدیریت: رضا آردش
آدرس طبقه دوم واحد ۲۲۳ تلفن محل کار: ۸۸۶۶۲۸۷۸
بازگشت به بالا
بازگشت به بالا

کمیران

دوربین عکاسیمدیریت: واحدیان / فخری نژاد
آدرس طبقه سوم واحد ۳۱۱ تلفن محل کار: ۸۸۲۰۳۲۰۰
بازگشت به بالا

کنج

فروش موبایل _ اپلمدیریت: حسین مرادیان
آدرس همکف واحد ۰۴ تلفن محل کار: ۸۸۲۰۱۹۸۹فکس محل کار: ۸۸۸۷۱۹۲۴وب سایت: http://www.konj.ir
بازگشت به بالا

کندل

لپ تاپمدیریت: کرمانی
آدرس زیرهمکف واحد B7 تلفن محل کار: ۸۸۶۶۵۰۶۳
بازگشت به بالا

کهن

لوازم جانبیمدیریت: زرمینا
آدرس همکف واحد ۰۷۱ تلفن محل کار: ۸۸۷۷۲۸۶۵فکس محل کار: ۸۸۷۷۲۸۶۶
بازگشت به بالا

کوچک

فروش موبایل _ تبلتمدیریت: کیانوش رضایی
آدرس همکف واحد ۰۱ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۵۷۱۴
بازگشت به بالا