آدرس طبقه سوم واحد 374 تلفن محل کار: 88657840-43
بازگشت به بالا
آدرس زیرهمکف واحد B19 تلفن محل کار: 88881892
بازگشت به بالا

پارسه

تعمیرات تخصصی اپلمدیریت: میلاد بابایی
آدرس طبقه سوم واحد 351 تلفن محل کار: 88677155
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 014 تلفن محل کار: 88798080
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 112 تلفن محل کار: 88796710
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد 258 تلفن محل کار: 88776922تلفن محل کار: 88776921
بازگشت به بالا

پردازش

شبکهمدیریت: اسماعیل زاده
آدرس طبقه سوم واحد 357 تلفن محل کار: 88777432
بازگشت به بالا

پرسیس

گوشی ،msiمدیریت: علیرضا شفیع زاده
آدرس طبقه اول واحد 113 تلفن محل کار: 88654220
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد 202 تلفن محل کار: 88775926فکس محل کار: 88674629
بازگشت به بالا
آدرس زیرهمکف واحد B19 تلفن محل کار: 88878708فکس محل کار: 88872670
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 068
بازگشت به بالا

پی اس

کنسول بازیمدیریت: رضا آزادی
آدرس زیرهمکف واحد B8 تلفن محل کار: 88203828-88203829-88658471
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد 208 تلفن محل کار: 88887578فکس محل کار: 88786744
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم 260 تلفن محل کار: 88791384تلفن محل کار: 88773869
بازگشت به بالا

پیشرو

موبایلمدیریت: منوری
آدرس همکف واحد 012 تلفن محل کار: 88660288
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد 318 تلفن محل کار: 88660888فکس محل کار: 88660477
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد 354 تلفن محل کار: 88660890
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد 252 تلفن محل کار: 88782150فکس محل کار: 88791529
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 101 تلفن محل کار: 88674814
بازگشت به بالا