آدرس طبقه سوم واحد ۳۷۴ تلفن محل کار: ۸۸۶۵۷۸۴۰-۴۳
بازگشت به بالا
آدرس زیرهمکف واحد B19 تلفن محل کار: ۸۸۸۸۱۸۹۲
بازگشت به بالا

پارسه

تعمیرات تخصصی اپلمدیریت: میلاد بابایی
آدرس طبقه سوم واحد ۳۵۱ تلفن محل کار: ۸۸۶۷۷۱۵۵
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد ۰۱۴ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۸۰۸۰
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۱۲ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۶۷۱۰
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد ۲۵۸ تلفن محل کار: ۸۸۷۷۶۹۲۲تلفن محل کار: ۸۸۷۷۶۹۲۱
بازگشت به بالا

پردازش

شبکهمدیریت: اسماعیل زاده
آدرس طبقه سوم واحد ۳۵۷ تلفن محل کار: ۸۸۷۷۷۴۳۲
بازگشت به بالا

پرسیس

گوشی ،msiمدیریت: علیرضا شفیع زاده
آدرس طبقه اول واحد ۱۱۳ تلفن محل کار: ۸۸۶۵۴۲۲۰
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد ۲۰۲ تلفن محل کار: ۸۸۷۷۵۹۲۶فکس محل کار: ۸۸۶۷۴۶۲۹
بازگشت به بالا
آدرس زیرهمکف واحد B19 تلفن محل کار: ۸۸۸۷۸۷۰۸فکس محل کار: ۸۸۸۷۲۶۷۰
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد ۰۶۸
بازگشت به بالا
آدرس زیرهمکف واحد B5 تلفن محل کار: ۸۸۶۵۸۴۷۱
بازگشت به بالا
آدرس زیرهمکف واحد B8 تلفن محل کار: ۸۸۲۰۳۸۲۸
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد ۳۰۵ تلفن محل کار: ۸۸۸۷۸۳۲۸
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد ۲۰۸ تلفن محل کار: ۸۸۸۸۷۵۷۸فکس محل کار: ۸۸۷۸۶۷۴۴
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم ۲۶۰ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۱۳۸۴تلفن محل کار: ۸۸۷۷۳۸۶۹
بازگشت به بالا

پیشرو

موبایلمدیریت: منوری
آدرس همکف واحد ۰۱۲ تلفن محل کار: ۸۸۶۶۰۲۸۸
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد ۳۱۸ تلفن محل کار: ۸۸۶۶۰۸۸۸فکس محل کار: ۸۸۶۶۰۴۷۷
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد ۳۵۴ تلفن محل کار: ۸۸۶۶۰۸۹۰
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد ۲۵۲ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۲۱۵۰فکس محل کار: ۸۸۷۹۱۵۲۹
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۰۱ تلفن محل کار: ۸۸۶۷۴۸۱۴
بازگشت به بالا