تلفن محل کار: ۸۸۷۸۵۶۱۶تلفن محل کار: ۸۸۷۸۵۶۱۷
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۵۳ تلفن محل کار: ۸۸۲۰۲۳۸۴
بازگشت به بالا

وندا

لپ تاپمدیریت: لاجوردی
آدرس طبقه اول واحد ۱۷۵ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۸۹۰۴
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۶۷ تلفن محل کار: ۸۸۶۷۰۵۸۳
بازگشت به بالا

ویرا

فروش موبایل _ اپلمدیریت: سید امیرحسین تمبرچی
آدرس همکف واحد ۰۲ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۵۷۲۶تلفن محل کار: ۸۸۷۸۵۷۲۵
بازگشت به بالا

ویستا

لپ تاپمدیریت: مقداد اسماعیلی
آدرس طبقه اول واحد ۱۶۲ تلفن محل کار: ۸۸۱۹۱۸۰۱
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۶۶ تلفن محل کار: ۸۸۷۷۴۳۸۱-۲فکس محل کار: ۸۸۷۸۶۹۸۴
بازگشت به بالا