تلفن محل کار: 88785616تلفن محل کار: 88785617
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 153 تلفن محل کار: 88202384
بازگشت به بالا

وندا

لپ تاپمدیریت: لاجوردی
آدرس طبقه اول واحد 175 تلفن محل کار: 88788904
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 167 تلفن محل کار: 88670583
بازگشت به بالا

ویرا

فروش موبایل _ اپلمدیریت: سید امیرحسین تمبرچی
آدرس همکف واحد 02 تلفن محل کار: 88785726تلفن محل کار: 88785725
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۶۶ تلفن محل کار: ۸۸۷۷۴۳۹۱-۲تلفن محل کار: ۸۸۱۹۷۱۷۶تلفن محل کار: ۸۸۱۹۸۱۵۱
بازگشت به بالا