نارون

خرید و فروش لپ تاپمدیریت: محسن افجه ای
آدرس طبقه سوم واحد ۳۷۳ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۱۱۷۲فکس محل کار: ۸۸۷۸۱۱۷۳
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد ۳۲۶ تلفن محل کار: ۸۸۶۵۱۳۷۲فکس محل کار: ۸۸۸۷۹۳۵۳
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد ۳۱۵ تلفن محل کار: ۸۸۶۴۵۴۷۵وب سایت: www.navaksemices.ir
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد ۳۲۳ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۷۰۶۹فکس محل کار: ۸۸۷۹۴۹۹۱
بازگشت به بالا

نهال سیستم

موبایلمدیریت: سید حمید موسوی خواه
آدرس طبقه اول واحد ۱۵۸ تلفن محل کار: ۸۸۸۸۶۵۴۲تلفن محل کار: ۸۸۸۸۶۵۴۳
بازگشت به بالا

نوآور

محصولات اچ پیمدیریت: حامد نصرالهی
آدرس طبقه دوم واحد۲۰۵ تلفن محل کار: ۸۸۸۸۰۴۷۶فکس محل کار: ۸۸۸۷۰۱۷۰وب سایت: http://www.noavarco.com
بازگشت به بالا
آدرس طبقه همکف واحد ۰۷۵ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۰۳۷۸
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۶۸ تلفن محل کار: ۸۸۶۶۴۴۶۶۱
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد ۰۱۱ تلفن محل کار: ۸۸۱۹۳۹۵۱
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد ۰۹ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۱۹۰۰
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۱۴ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۶۶۵۳-۴
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد ۰۲۳ تلفن محل کار: ۸۸۷۷۰۵۰۷
بازگشت به بالا