نارون

خرید و فروش لپ تاپمدیریت: محسن افجه ای
آدرس طبقه سوم واحد 373 تلفن محل کار: 88781172فکس محل کار: 88781173
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد 326 تلفن محل کار: 88651372فکس محل کار: 88879353
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد 315 تلفن محل کار: 88645475وب سایت: www.navaksemices.com
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد 323 تلفن محل کار: 88797069فکس محل کار: 88794991
بازگشت به بالا

نهال سیستم

موبایلمدیریت: سید حمید موسوی خواه
آدرس طبقه اول واحد 158 تلفن محل کار: 88886542تلفن محل کار: 88886543
بازگشت به بالا

نوآور

محصولات اچ پیمدیریت: حامد نصرالهی
آدرس طبقه دوم واحد205 تلفن محل کار: 88880476فکس محل کار: 88870170وب سایت: http://www.noavarco.com
بازگشت به بالا
آدرس طبقه همکف واحد 075 تلفن محل کار: 88780378
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 168 تلفن محل کار: 886644661
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 011 تلفن محل کار: 88193951
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 09 تلفن محل کار: 88791900
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 114 تلفن محل کار: 88796653-4
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 023 تلفن محل کار: 88770507
بازگشت به بالا