آدرس طبقه دوم واحد 251 تلفن محل کار: 88850151وب سایت: http://www.Tehranspinner.ir
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد 212 تلفن محل کار: 88195325فکس محل کار: 88794200وب سایت: وبسایت
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 07 تلفن محل کار: 88793003فکس محل کار: 88773752
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد 306 تلفن محل کار: 88674814وب سایت: pixel.ir
بازگشت به بالا

فلامینگو

قطعات لپ تاپمدیریت: حامد،محمود سعادت،سرپوشان
آدرس طبقه اول واحد 171 تلفن محل کار: 88886704تلفن محل کار: 88886705
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول 105
بازگشت به بالا

فوجی فیلم

دوربینمدیریت: عزیزی،سروری
آدرس طبقه اول واحد 151 تلفن محل کار: 88886853تلفن محل کار: 88886854
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 162 تلفن محل کار: 88191801تلفن محل کار: 88661840تلفن محل کار: 88773752
بازگشت به بالا