آدرس طبقه دوم واحد ۲۵۱ تلفن محل کار: ۸۸۸۵۰۱۵۱وب سایت: http://www.Tehranspinner.ir
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد ۰۷ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۳۰۰۳فکس محل کار: ۸۸۷۷۳۷۵۲
بازگشت به بالا

فلامینگو

قطعات لپ تاپمدیریت: حامد،محمود سعادت،سرپوشان
آدرس طبقه اول واحد ۱۷۱ تلفن محل کار: ۸۸۸۸۶۷۰۴تلفن محل کار: ۸۸۸۸۶۷۰۵
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول ۱۰۵
بازگشت به بالا

فوجی فیلم

دوربینمدیریت: عزیزی،سروری
آدرس طبقه اول واحد ۱۵۱ تلفن محل کار: ۸۸۸۸۶۸۵۳تلفن محل کار: ۸۸۸۸۶۸۵۴
بازگشت به بالا