آدرس طبقه سوم واحد 370 موبایل: ۰۹۱۲۴۴۷۶۱۲۷تلفن محل کار: ۰۲۱۸۸۷۸۵۳۹۰تلفن محل کار: ۰۲۱۸۸۶۴۴۶۴۹فکس محل کار: ۰۲۱۸۸۷۹۱۵۹۰
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد ۳۵۸ و ۳۷۰ موبایل: ۰۹۱۲۴۴۷۶۱۲۷تلفن محل کار: ۰۲۱۸۸۷۸۵۳۹۰تلفن محل کار: ۰۲۱۸۸۶۴۴۶۴۹فکس محل کار: ۰۲۱۸۸۷۹۱۵۹۰وب سایت: sarang-samaneh.com
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد257 تلفن محل کار: 88781080فکس محل کار: 88781082
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 069 تلفن محل کار: 88785138
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 111 تلفن محل کار: 88670687فکس محل کار: 88641309
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول 104 تلفن محل کار: 88786975تلفن محل کار: 88786974
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 059 تلفن محل کار: 88878637فکس محل کار: 88878638
بازگشت به بالا
آدرس زیر همکف واحد B2
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد 324 تلفن محل کار: 88640110-11تلفن محل کار: 88876056-8
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 10 تلفن محل کار: 88770640
بازگشت به بالا

سما سیستم

لپ تاپمدیریت: مهرآبادی
آدرس طبقه دوم واحد 250 تلفن محل کار: 88775132فکس محل کار: 88774005
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد 361 تلفن محل کار: 88677001
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد353 تلفن محل کار: 88664467
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد 368 تلفن محل کار: 88883305فکس محل کار: 88676818
بازگشت به بالا
آدرس زیرهمکف واحد B1 تلفن محل کار: 88789311
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 121 تلفن محل کار: 88886460تلفن محل کار: 88884675موبایل: 09127047089
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 121 تلفن محل کار: 88886460فکس محل کار: 88884675
بازگشت به بالا
آدرس زیرهمکف واحد B18 تلفن محل کار: 88878568فکس محل کار: 88878569
بازگشت به بالا