آدرس همکف واحد 060 تلفن محل کار: 88659088
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد 355 تلفن محل کار: 88203585فکس محل کار: 88644678
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد 261 تلفن محل کار: 88206206وب سایت: tikaso.com
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 172 تلفن محل کار: 88775131فکس محل کار: 88774899وب سایت: bagnet.ir
بازگشت به بالا

رسا

موبایلمدیریت: ایمان حبیبی
آدرس طبقه اول واحد 176 تلفن محل کار: 88773174فکس محل کار: 88773184
بازگشت به بالا

رویال

کامپیوتر و موبایلمدیریت: سعید رجب زاده
آدرس طبقه اول واحد 150 تلفن محل کار: 88783831-2فکس محل کار: 88790599
بازگشت به بالا