آدرس زیرهمکف واحد B14 تلفن محل کار: ۸۸۶۶۳۲۱۳فکس محل کار: ۸۸۷۸۸۵۹۳
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد ۳۶۶ تلفن محل کار: ۸۸۶۷۱۱۰۷-۹فکس محل کار: ۸۸۶۴۱۳۲۰وب سایت: drlaptop.org
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد ۲۲۶ تلفن محل کار: ۸۸۷۷۴۲۲۷فکس محل کار: ۸۸۷۷۴۰۶۳
بازگشت به بالا

دیاکو

کنسول بازیمدیریت: بهنام نجانی
آدرس زیرهمکف واحد B12 تلفن محل کار: ۸۸۲۰۶۴۹۷
بازگشت به بالا

دیبا

موبایلمدیریت: کیانوش کرامتیان
آدرس طبقه اول ۱۰۸ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۵۷۱۱موبایل: ۰۹۱۲۷۷۹۶۱۷۱
بازگشت به بالا

دیبا

موبایلمدیریت: کیانوش کرامتیان
آدرس طبقه اول واحد ۱۰۸ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۵۷۱۱
بازگشت به بالا

دیجیتال

اپل / مک بوکمدیریت: صادق محمدی
آدرس همکف واحد ۰۷۶ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۱۰۱۶تلفن محل کار: ۸۸۷۸۱۰۱۷
بازگشت به بالا