آدرس زیرهمکف واحد B14 تلفن محل کار: 88663213فکس محل کار: 88788593
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد 366 تلفن محل کار: 88671107-9فکس محل کار: 88641320وب سایت: drlaptop.org
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد 226 تلفن محل کار: 88774227فکس محل کار: 88774063
بازگشت به بالا

دیاکو

کنسول بازیمدیریت: بهنام نجانی
آدرس زیرهمکف واحد B12 تلفن محل کار: 88206497
بازگشت به بالا

دیبا

موبایلمدیریت: کیانوش کرامتیان
آدرس طبقه اول 108 تلفن محل کار: 88785711موبایل: 09127796171
بازگشت به بالا

دیبا

موبایلمدیریت: کیانوش کرامتیان
آدرس طبقه اول واحد 108 تلفن محل کار: 88785711
بازگشت به بالا

دیجیتال

اپل / مک بوکمدیریت: صادق محمدی
آدرس همکف واحد 076 تلفن محل کار: 88781016تلفن محل کار: 88781017
بازگشت به بالا