آدرس همکف واحد 061 تلفن محل کار: 88878474
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد051 تلفن محل کار: 86081648
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 155 تلفن محل کار: 88876955
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد 304 تلفن محل کار: 88788037
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد 217 تلفن محل کار: 88794161فکس محل کار: 88794162وب سایت: http://www.taksystem.ir
بازگشت به بالا
آدرس زیرهمکف واحد B4 تلفن محل کار: 88878217فکس محل کار: 88878218
بازگشت به بالا
آدرس زیرهمکف واحد B17 تلفن محل کار: 88205424
بازگشت به بالا