آدرس همکف واحد 021 تلفن محل کار: 88780927
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 173 تلفن محل کار: 88781147تلفن محل کار: 88783272
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد 204 تلفن محل کار: 88191384
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد 219 تلفن محل کار: 88781608فکس محل کار: 88781609
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 052 تلفن محل کار: 8876054
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 115 تلفن محل کار: 88797931فکس محل کار: 88797933
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 116 تلفن محل کار: 88797931فکس محل کار: 88797933
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 057 تلفن محل کار: 86080673
بازگشت به بالا

امیر

کنسول بازی ولوازممدیریت: امیر آزادی
آدرس زیرهمکف واحد B15 تلفن محل کار: 888793558فکس محل کار: 88879354
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد 321 تلفن محل کار: 88644673-4
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 154 تلفن محل کار: 88881095فکس محل کار: 88881095
بازگشت به بالا

اهورا

قطعات کامپیوترمدیریت: حمید صبوحی
آدرس طبقه سوم واحد375 تلفن محل کار: 88660433فکس محل کار: 88660434
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد 269 تلفن محل کار: 88792965وب سایت: applebazar.net
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد 266 تلفن محل کار: 88674623فکس محل کار: 86081340موبایل: 09124616534موبایل: 09122507265
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد 255 تلفن محل کار: 88203851فکس محل کار: 88203852موبایل: 09358943032
بازگشت به بالا

ای سی تک

موبایل و لوازم جانبیمدیریت: علی،مسعود شیبانی،بخشی
آدرس طبقه اول واحد 170 تلفن محل کار: 88789195
بازگشت به بالا

ای کلیک

تعمیراتمدیریت: سجاد کریمی
آدرس طبقه سوم واحد 316 تلفن محل کار: 8864556فکس محل کار: 88645562
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد 275 تلفن محل کار: 888864فکس محل کار: 88886805
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد 274 تلفن محل کار: 88870085-6
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 06 تلفن محل کار: 88879148فکس محل کار: 88879150
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 102 تلفن محل کار: 88879148فکس محل کار: 88879150
بازگشت به بالا
صفحه 1صفحه 2