آدرس همکف واحد ۰۶۵ تلفن محل کار: ۸۸۶۶۲۲۰۳
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد ۰۲۲ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۰۲۱۱فکس محل کار: ۸۸۷۹۰۲۱۲
بازگشت به بالا

کلیک

اپل/مایکروسافتمدیریت: رضا آردش
آدرس طبقه دوم واحد ۲۲۳ تلفن محل کار: ۸۸۶۶۲۸۷۸
بازگشت به بالا

کندل

لپ تاپمدیریت: کرمانی
آدرس زیرهمکف واحد B7 تلفن محل کار: ۸۸۶۶۵۰۶۳
بازگشت به بالا

گسترش

نوت بوکمدیریت: باویله
آدرس طبقه اول واحد ۱۵۷ تلفن محل کار: ۸۸۷۷۲۹۲۹
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد۲۶۷ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۹۶۴۰فکس محل کار: ۸۸۷۹۸۹۵۲
بازگشت به بالا