نارون

خرید و فروش لپ تاپمدیریت: محسن افجه ای
آدرس طبقه سوم واحد ۳۷۳ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۱۱۷۲فکس محل کار: ۸۸۷۸۱۱۷۳
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد ۳۱۵ تلفن محل کار: ۸۸۶۴۵۴۷۵وب سایت: www.navaksemices.ir
بازگشت به بالا

نوآور

محصولات اچ پیمدیریت: حامد نصرالهی
آدرس طبقه دوم واحد۲۰۵ تلفن محل کار: ۸۸۸۸۰۴۷۶فکس محل کار: ۸۸۸۷۰۱۷۰وب سایت: http://www.noavarco.com
بازگشت به بالا
آدرس طبقه همکف واحد ۰۷۵ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۰۳۷۸
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۶۸ تلفن محل کار: ۸۸۶۶۴۴۶۶۱
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد ۰۹ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۱۹۰۰
بازگشت به بالا