آدرس طبقه اول واحد ۱۵۵ تلفن محل کار: ۸۸۸۷۶۹۵۵
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد ۳۰۴ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۸۰۳۷
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد ۲۱۷ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۴۱۶۱فکس محل کار: ۸۸۷۹۴۱۶۲وب سایت: http://www.taksystem.ir
بازگشت به بالا
آدرس زیرهمکف واحد B4 تلفن محل کار: ۸۸۸۷۸۲۱۷فکس محل کار: ۸۸۸۷۸۲۱۸
بازگشت به بالا
آدرس زیرهمکف واحد B17 تلفن محل کار: ۸۸۲۰۵۴۲۴
بازگشت به بالا