آدرس زیر همکف واحد B6 تلفن محل کار: 88787091
بازگشت به بالا
آدرس زیرهمکف واحد B16 تلفن محل کار: 88788570
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 072 تلفن محل کار: 88793485
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد 220 تلفن محل کار: 88880688تلفن محل کار: 88664455وب سایت: http://www.naghsh.net
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد 305 تلفن محل کار: 02186083181موبایل: 09126388091موبایل: 09123015985وب سایت: وبسایت
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 054 تلفن محل کار: 88197544تلفن محل کار: 88777431
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 017 تلفن محل کار: 88190287فکس محل کار: 88190288
بازگشت به بالا
آدرس زیرهمکف واحد B13 تلفن محل کار: 88205305فکس محل کار: 88201676
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 021 تلفن محل کار: 88780927
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 173 تلفن محل کار: 88781147تلفن محل کار: 88783272
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد 204 تلفن محل کار: 88191384
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 052 تلفن محل کار: 8876054
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 057 تلفن محل کار: 86080673
بازگشت به بالا

امیر

کنسول بازی ولوازممدیریت: امیر آزادی
آدرس زیرهمکف واحد B15 تلفن محل کار: 888793558فکس محل کار: 88879354
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد 154 تلفن محل کار: 88881095فکس محل کار: 88881095
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد 269 تلفن محل کار: 88792965وب سایت: applebazar.net
بازگشت به بالا

ای سی تک

موبایل و لوازم جانبیمدیریت: علی،مسعود شیبانی،بخشی
آدرس طبقه اول واحد 170 تلفن محل کار: 88789195
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد 275 تلفن محل کار: 888864فکس محل کار: 88886805
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد 274 تلفن محل کار: 88870085-6
بازگشت به بالا
آدرس طبقه دوم واحد 268 تلفن محل کار: 88775939
بازگشت به بالا
آدرس همکف واحد 056 تلفن محل کار: 88664460فکس محل کار: 88664461
بازگشت به بالا