شبکه گستر

آدرس طبقه سوم واحد 356 تلفن محل کار: 88886920فکس محل کار: 88790833

زمینه فعالیت واحد

تجهیزات فعال و غیر فعال شبکه و ups