بشیر

آدرس طبقه سوم واحد ۳۶۰ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۹۰۹۴فکس محل کار: ۸۸۶۴۷۷۱۵

زمینه فعالیت واحد

تعمییرات لپ تاپ و وسایل جانبی و قطعات