آدرس طبقه سوم واحد 374 تلفن محل کار: 88657840-43
بازگشت به بالا

پارسه

تعمیرات تخصصی اپلمدیریت: میلاد بابایی
آدرس طبقه سوم واحد 351 تلفن محل کار: 88677155
بازگشت به بالا

پردازش

شبکهمدیریت: اسماعیل زاده
آدرس طبقه سوم واحد 357 تلفن محل کار: 88777432
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد 318 تلفن محل کار: 88660888فکس محل کار: 88660477
بازگشت به بالا
آدرس طبقه سوم واحد 354 تلفن محل کار: 88660890
بازگشت به بالا