کمان رایانه

آدرس طبقه دوم واحد 253 تلفن محل کار: 88788096فکس محل کار: 88785130وب سایت: http://www.kamancomputer.com

زمینه فعالیت واحد

کتابخوان الکترونیکی /خانه هوشمند/واقعیت مجازی/دستیارصوتی/چراغ مطالعه