فرا تکنولوژی

آدرس طبقه دوم واحد 251 تلفن محل کار: 88850151وب سایت: http://www.Tehranspinner.ir

زمینه فعالیت واحد

موبایل /اسپیکر مرکز