دی کامپیوتر

آدرس طبقه دوم واحد 226 تلفن محل کار: 88774227فکس محل کار: 88774063

زمینه فعالیت واحد

تبدیل سیستم های ویدیویی /خدمات