صبا

اپل استورمدیریت: بردیا محسنی
آدرس طبقه اول واحد ۱۱۰ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۶۴۶۸
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۶۱ تلفن محل کار: ۸۸۶۶۵۰۶۱
بازگشت به بالا

فلامینگو

قطعات لپ تاپمدیریت: حامد،محمود سعادت،سرپوشان
آدرس طبقه اول واحد ۱۷۱ تلفن محل کار: ۸۸۸۸۶۷۰۴تلفن محل کار: ۸۸۸۸۶۷۰۵
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول ۱۰۵
بازگشت به بالا

فوجی فیلم

دوربینمدیریت: عزیزی،سروری
آدرس طبقه اول واحد ۱۵۱ تلفن محل کار: ۸۸۸۸۶۸۵۳تلفن محل کار: ۸۸۸۸۶۸۵۴
بازگشت به بالا

مدرن سیستم

دوربین عکاسیمدیریت: سید امیرحسین تمبرچی
آدرس طبقه اول ۱۰۷ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۶۸۷۷تلفن محل کار: ۸۸۷۹۶۸۷۸
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول ۱۵۲ تلفن محل کار: ۸۸۶۶۴۴۶۰ داخلی ۱۵۲
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول ۱۰۳ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۰۸۲۵تلفن محل کار: ۸۸۷۸۰۸۲۶
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۶۴ تلفن محل کار: ۸۸۸۷۱۰۱۷
بازگشت به بالا

نهال سیستم

موبایلمدیریت: سید حمید موسوی خواه
آدرس طبقه اول واحد ۱۵۸ تلفن محل کار: ۸۸۸۸۶۵۴۲تلفن محل کار: ۸۸۸۸۶۵۴۳
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۶۸ تلفن محل کار: ۸۸۶۶۴۴۶۶۱
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۱۴ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۶۶۵۳-۴
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۵۳ تلفن محل کار: ۸۸۲۰۲۳۸۴
بازگشت به بالا

وندا

لپ تاپمدیریت: لاجوردی
آدرس طبقه اول واحد ۱۷۵ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۸۹۰۴
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۶۷ تلفن محل کار: ۸۸۶۷۰۵۸۳
بازگشت به بالا

ویستا

لپ تاپمدیریت: مقداد اسماعیلی
آدرس طبقه اول واحد ۱۶۲ تلفن محل کار: ۸۸۱۹۱۸۰۱
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۶۶ تلفن محل کار: ۸۸۷۷۴۳۸۱-۲فکس محل کار: ۸۸۷۸۶۹۸۴
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۱۲ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۶۷۱۰
بازگشت به بالا

پرسیس

گوشی ،msiمدیریت: علیرضا شفیع زاده
آدرس طبقه اول واحد ۱۱۳ تلفن محل کار: ۸۸۶۵۴۲۲۰
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۰۱ تلفن محل کار: ۸۸۶۷۴۸۱۴
بازگشت به بالا
آدرس طبقه اول واحد ۱۶۹ تلفن محل کار: ۸۸۷۷۲۸۵۲تلفن محل کار: ۸۸۷۷۲۸۵۳
بازگشت به بالا