چک سیستم

کامپیوترمدیریت: حسن بیگی
آدرس طبقه اول واحد ۱۷۴ تلفن محل کار: ۸۸۸۸۶۷۳۷

زمینه فعالیت واحد

مایکروسافت سرفیس و کامپیوتر