رایانه مرکزی

لوازم جانبی و کیف لپ تاپمدیریت: محسن اسماعیل زاده
آدرس طبقه اول واحد ۱۷۲ تلفن محل کار: ۸۸۷۷۵۱۳۱فکس محل کار: ۸۸۷۷۴۸۹۹وب سایت: bagnet.ir

زمینه فعالیت واحد

لوازم جانبی و کیف لپ تاپ