خلیج فارس

آدرس طبقه اول واحد ۱۶۵ تلفن محل کار: ۸۸۶۴۹۹۷۵

زمینه فعالیت واحد

موبایل و لوازم جانبی