برندکام

آدرس طبقه اول واحد ۱۰۹ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۵۷۳۲تلفن محل کار: ۸۸۸۷۸۹۹۲

زمینه فعالیت واحد

موبایل، لوازم جانبی موبایل