نت کامپیوتر

آدرس طبقه سوم واحد ۳۲۳ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۷۰۶۹فکس محل کار: ۸۸۷۹۴۹۹۱

زمینه فعالیت واحد

شبکه،سخت افزار