نت کامپیوتر

آدرس طبقه سوم واحد 323 تلفن محل کار: 88797069فکس محل کار: 88794991

زمینه فعالیت واحد

شبکه،سخت افزار