ماه رایانه

آدرس طبقه دوم واحد ۲۶۵ تلفن محل کار: ۸۸۷۹۱۶۲تلفن محل کار: ۸۸۷۹۱۸۱۲فکس محل کار: ۸۸۲۰۹۴۳۱-۲وب سایت: mahrayaneh.com

زمینه فعالیت واحد

سخت افزار، لوازم جانبی کامپیوتر و شبکه