شبکه گستر

آدرس طبقه سوم واحد ۳۵۶ تلفن محل کار: ۸۸۸۸۶۹۲۰فکس محل کار: ۸۸۷۹۰۸۳۳

زمینه فعالیت واحد

تجهیزات فعال و غیر فعال شبکه و ups