پارس سیستم

آدرس طبقه سوم واحد ۳۷۴ تلفن محل کار: ۸۸۶۵۷۸۴۰-۴۳

زمینه فعالیت واحد

مانیتور و قطعات کامپیوتر